PROGRAMA DE TERMALISME DE L'IMSERSO

Publicat el 14/02/2018

 

A través del Programa de Termalisme de l'Imserso l'Estat espanyol proporciona als / les pensionistes, que per prescripció facultativa precisen els tractaments que es presten en els balnearis i que reuneixin determinats requisits, l'accés a preus reduïts a aquests establiments.

El Programa està organitzat i finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'Institut de Majors i Serveis Socials, qui anualment concerta amb establiments termals la reserva de places en balnearis per a l'estada i tractament de les persones usuàries del Programa.


  1. Podran participar en el Programa de Termalisme de l'Imserso, les persones residents a l'Estat espanyol, que reuneixin algun dels següents requisits:

 

 a.Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.
 b.Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.
 c.Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d'atur, amb seixanta o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.
 d.Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d'edat.

2. Els usuaris de plaça han de reunir els següents requisits:

 

 a.No patir alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència en els establiments, ni patir malaltia transmissible amb risc de contagi.
 b.Poder valer-se per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
 c.Necesitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos.
 d.Alcanzar, de conformitat amb la baremació establerta, la puntuació que li permeti accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.

3.Igualmente, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola, que resideixin a l'estranger, sempre que percebin una pensió del sistema de Seguretat Social espanyol i compten amb l'edat exigida en el punt primer, o siguin assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, amb edat igual o superior a seixanta-cinc anys, d'acord amb el que preveu el punt primer apartat d) i, en tots els supòsits, reuneixin la resta dels requisits exigits als usuaris en el punt segon.


4.També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o, si escau, la parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat de que aquests reuneixin algun dels requisits exigits en el punt primer i en tot cas, complint els requisits previstos en el punt segon.
Traductor de Google

Així mateix, podran ser adjudicataris de plaça, els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que el torn ho gaudeixin amb els seus pares i s'allotgin en la mateixa habitació.


  1. 5. Els requisits s'acreditaran a l'Imserso a la pròpia sol·licitud mitjançant declaració responsable efectuada per la persona sol·licitant i, si escau, per la seva acompanyant.

  2. 6. En tot cas, la concessió de places està condicionada a la disponibilitat de les mateixes, per part de l'Imserso, en els establiments termals

 

 Adjuntem programa