CONVOCATÒRIA PLE 2017-12-29

Publicat el 28/12/2017

ORDRE DEL DIA

 

  • 1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

 

  • 2.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA/REGIDORIES

 

  • 3.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS

 

3.1.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA

 

3.2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL TERCER TRIMESTRE DE  2017.       

       

3.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018

 

3.4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS  ECONÒMICS A PERSONES GRAVADES PER L’IBI URBÀ L’ANY 2018 QUE SIGUIN FAMILIES NOMBROSES, UN DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR TINGUI UNA MINUSVALIA SUPERIOR AL 33% O SIGUI TITULARS DE MASIES DISSEMINADES QUE REALITZIN TASQUES DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS

 

3.5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS  A LA NATALITAT O L’ADOPCIÓ EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DE L’ALBIOL

 

3.6.- PROPOSTA D’ACORD D‘APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ 3/2017 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

 

3.7.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ PER A LA REVOCACIÓ DE DELEGACIONS EFECTUADES A BASE-GESTIO D’INGRESSOS LOCALS EN RELACIÓ A LA TAXA DE  SUBMINISTRAMENT DAIGUA I A LES ACTUACIONS DAVANT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

 

4.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES