CONVOCATÒRIA PLE 2018-5-30

Publicat el 28/12/2017

El proper dimecres dia 30 de maig de 2018 a les 18:30hores es convoca Ple ordinari amb els següents punts:

 

       I-    APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

 

      II-   INFORMACIÓ D’ALCALDIA/REGIDORIES

 

     III-   ASSUMPTES ADMINISTRATIUS

 

          3.1.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA

          3.2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL PRIMER TRIMESTRE DE                       2018

          3.3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017

          3.4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP I DE L’ALBIOL,                       PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA

          3.5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ L’ALBIOL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP  QUE REGULA EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ I                               DESPLEGAMENT DEL PROJECTE DENOMINAT LA BONA BROSSA

          3.6.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES                           INCLOSES EN EL PROJECTE “REFUGI DE L’ALBIOL, 5a FASE”

          3.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DELS CAMINS DEL GARRAMELL, D’EN GRAU I DELS MAS D’EN BAIGET”

          3.8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP I L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EN                               MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

          3.9.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “INSTAL.LACIONS, CALEFACCIÓ ACS I GAS DEL REFUGI DE L’ALBIOL”

 

      IV.-  MOCIONS, PRECS I PREGUNTES