APROVACIÓ INICIAL PROJECTE "INSTAL·LACIÓ DE VIDEOVIGILÀNCIA A LES MASIES CATALANES"

Publicat el 04/03/2021

En el ple del  passat dia 3 de març es va aprovar inicialment per unanimitat el projecte "Instal·lació de videovigilància a Les Masies Catalanes".

 

Aquest projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, per un import total de58.644,50  €, IVA inclòs.

 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.