RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

Publicat el 02/01/2015

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

 

La percepció d’indemnitzacions, s’abona per assistència efectiva a sessions d’òrgans Col·legiats de l’Ajuntament.

 

Quedant fixats per aquesta legislatura 2015-2019 amb els següents imports:

 

- Per assistència a les sessions plenàries                                 40,00€

- Per assistència a la Junta General de Comptes                       40,00€

- Per assistència a la Comissió de coordinació                         75,00€

 

Aquestes percepcions tenen la consideració de rendiment de treball a efectes de l'Impost del rendiment de les persones físiques (IRPF).

 

 

 

 

 

Imports indemnitzacions legislatura 2011-2015 :

 

- Per assistència a les sessions plenàries                                 40,00€

- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern            198,00€

- Per assistència a la Junta General de Comptes                       40,00€